SABİT ÖDEME SİSTEMİ PROTOKOLÜ


Madde 1 - Amaç :Aboneye tüketiminin fazla olduğu dönemlerde yüksek, az olduğu dönemlerde ise düşük tutarlı fatura ödemesi yerine talebi halinde her ay sabit tüketim faturası ödeme imkanı tanımaktır.

Madde 2 - Konu :Abonenin varsa müracaat tarihi başlangıç olmak üzere geçmiş dönem zarfındaki tüketiminin aylara bölünmesi, yoksa kullanım sınıfına göre İGDAŞ tarafından aylık sabit tüketim miktarının -m³ bazında- belirlenmesi ile bu aylık ortalama tüketime göre sabit tüketimli fatura tahakkuklarının yapılması bu sürenin sonunda abone ile karşılıklı olarak mahsuplaşılmasıdır.

Madde 3 - Protokolün Genel Hükümleri

3.1-Protokol, tarihi itibariyle sona erer. Bu sürenin bitiminden en az otuz gün önce abonenin sistemden çıkmak için İGDAŞ? a yazılı olarak müracaat etmemesi halinde taraflar arasındaki Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sistem Protokolü İGDAŞ?ın belirleyeceği kampanya koşullarına göre uzar. Ancak, mer?i mevzuat ve İGDAŞ uygulamalarındaki değişiklik hükümleri saklı kalacaktır.
3.2-Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sistemine dahil olan abonenin İGDAŞ? ın öngördüğü termin dahilinde gösterge tespitleri yapılacaktır.

3.3-Protokol?ün sona erdiği ay içinde İGDAŞ ve abone karşılıklı olarak mahsuplaşacaktır. Mahsuplaşma faturalar üzerinden yapılacaktır.

3.3-1.Abonenin fatura bazında toplam olarak ödediği tüketim miktarının tamamını kullanmamış olması halinde sayaçta tespit edilen gösterge değeri, ödemesi yapılmış olan değere ulaşıncaya kadar aboneye fatura tahakkuku yapılmayacaktır. Sisteme devam edilmesi durumunda yeni aylık sabit tüketim miktarı İGDAŞ tarafından belirlenerek aylık fatura tahakkukuna devam edilecektir.
3.3-2.Abonenin fatura bazında toplam olarak ödediği tüketim miktarının üzerinde tüketim yapmış olması halinde hesaplanan fazla tüketim farkı faturalandırılacaktır.
3.3-3.Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sistemine kabul tarihinden itibaren mahsuplaşma tarihine kadar olan süreçte, sabit fatura/faturalarda yer alan ?düzeltme katsayısı?-?ortalama birim fiyat?-?ortalama üst ısıl değer? değişimlerinden kaynaklanacak farklar mahsuplaşmada dikkate alınacaktır.

3.4-Protokolün bitiş tarihinden önce abonenin İGDAŞ? a yazılı olarak yapacağı Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini fesih talebine istinaden mahsuplaşma işleminin akabinde Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sisteminden ayrılması mümkün olabilecektir. Mahsuplaşma faturalar üzerinden yapılacaktır.

3.4.1-Abonenin fatura bazında toplam olarak ödediği tüketim miktarının tamamını kullanmamış olması halinde sayaçta tespit edilen gösterge değeri baz alınarak ödediği bedel/bedeller üzerinden aboneye iade işlemi yapılacaktır.
3.4.2-Abonenin fatura bazında toplam olarak ödediği tüketim miktarının üzerinde tüketim yapmış olması halinde sayaçta tespit edilen gösterge değeri baz alınarak hesaplanan fazla tüketime ait fark faturasının tahakkuku yapılacaktır.
3.4.3-Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sistemine kabul tarihinden itibaren mahsuplaşma tarihine kadar olan süreçte, sabit fatura/faturalarda yer alan ?düzeltme katsayısı?-?ortalama birim fiyat?-?Ortalama üst ısıl değer? değişimlerinden kaynaklanacak farklar mahsuplaşmada dikkate alınacaktır.

3.5- Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sistemine geçen abonenin iki ay ard arda ya da bir yılda iki adet sabit tüketimli faturasını son ödeme tarihi geçtiği halde ödememesi halinde Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuk Sistem Protokolü feshedilerek abone ile yapılmış olan Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi ve diğer mer?i mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacaktır.
3.6- Protokolü imzalayan abone, Geçici Gaz Kesme talebinde bulunamayacak ve aylık Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuku uygulamasına devam edilecektir.
3.7- Abonenin protokolde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İGDAŞ tek taraflı olarak protokolü feshedebilecektir.

Madde 4 - Uygulanacak Hükümler: Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi hükümleri ile mer?i mevzuat hükümleri iş bu protokolün ayrılmaz parçasıdır. Protokolde hüküm bulunmayan hallerde Protokole aykırı olmayan Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi Şartları ile mer?i mevzuat hükümleri uygulanır. Sabit Tüketimli Fatura Tahakkuku Sisteminde gecikme durumlarına ait hususlarda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi hükmü uygulanır.

Madde 5 - Yürürlük : İş bu protokol sözleşme imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Kabul Ediyorum